Óvodai beíratás

Pilisvörösvár Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott önkormányzati óvodákban a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratások időpontja: 2016. május 9-11. (hétfőtől szerdáig)

A beíratás helye: a gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda.

Az óvodai körzetek jegyzéke megtalálható a városi és intézményi honlapokon.

A jelentkezéseket az Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság által elfogadott hivatalos „Óvodai jelentkezési lap 2016/2017” és mellékletei kitöltésével kell lebonyolítani.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártya,
  • óvodai jelentkezési lap és mellékletei,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt….”

Az óvodavezető írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. Az Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. és mellékletei alább letölthetők, illetve az óvodákban, és a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. Kérem a kedves Szülőket, hogy a fent megjelölt időpontokban kérjék gyermekük felvételét az óvodába, s a jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt előre kitöltve vigyék magukkal.

Mellékletek:


készült: 2016. április 12.